نمايندگی بیمه ایران 5729

بیمه بدنه خودرو جهت اعضا و همکاران صنف الکتریک تهران

 

حسب تفاهم نامه منعقده فی ما بین اتحادیه صنف الکتریک و شرکت سهامی بیمه ایران

مقرر گردید از این پس اعضاء، مباشرین ،شرکاء و پرسنل واحدهای صنف الکتریک تهران

 جهت بیمه بدنه خودرو های خود و خانواده هایشان به غیر کلیه تخفیف های قبلی از

15%تخفیف بیشتر نیز (تا سقف70%)  استفاده نمایند.

بدیهی است تخفیفهای دیگر شرکتهای بیمه نیز، لحاظ خواهد شد.

متقاضیان می توانند با شماره تلفن های ۱۵ و ۸۸۹۱۲۶۱۴ تماس حاصل فرمايند.

 هزینه ارسال و تحویل بیمه نامه بر عهده شرکت بیمه می باشد

خسارات پرداخت شده

خسارات آتش سوزی

خسارات اتومبیل

خسارات مسئولیت

خسارات مهندسی

خسارات باربری

خسارات اشخاص